a huge gather of replica wig stores near me at a low prices.
 

NRFs syn på DiBks forslag til nye energikrav


Innledning og generelle betraktninger

Norske Rørgrossisters Forening (NRF) stiller seg grunnleggende positiv til all forenkling av eksisterende regelverk som gjør det enklere for byggebransjen å planlegge og gjennomføre bygningsmessige arbeider og reduserer de administrative belastningene for bransjens aktører, og NRF vil benytte sjansen til å oppfordre DiBk til å ha sterkt fokus på dette i fremtidige regelendringer. Vi vil imidlertid hevde at dette høringsforslaget ikke innebærer vesentlig forenkling. Dette argumenteres nærmere under våre kommentarer til enkelt punkter.

NRF stiller seg undrende til at mange av endringsvalgene i det foreliggende høringsnotatet er argumentert ut fra en forutsetning om at kunnskapen i byggebransjen er for dårlig til å kunne basere nye energikrav på energibesparende løsninger og energieffektivitet gjennom bruk av tekniske installasjoner. NRF vil hevde at det innen de tekniske byggefagene befinner seg betydelig kompetanse innen dette feltet og at svært mange VVS installatører har et meget høyt kunnskapsnivå innen energiøkonomiske og effektive tekniske løsninger og produkter.

NRF vil også påpeke at ensidig fokus på tiltak i bygningskroppen er kostnadsdrivende og dessuten er begrensende for ytterligere fremtidige tiltak. Vi er også bekymret over en utvikling som nærmest faser ut bruk av tekniske løsninger for energieffektivitet og -fornybarhet. Dette vil være ødeleggende for innovasjonen i de tekniske byggefagene. Det vil redusere fokuset på utvikling, produksjon og import av gode produkter og redusere muligheten for godt sammensatte og energieffektive anlegg. Det vil også redusere fokuset på utdanning og kompetanseheving hos installatørbedriftene, som også vil være en forutsetning for fremtidig utvikling.
Ved å fokusere på tekniske løsninger fremfor ytterligere tiltak på bygningskroppen, vil systemene kunne utvikles og utbygges etter behov og vi sikrer muligheten for kostnadseffektive endringer og forbedringer på kort og lang sikt. NRF er derfor uenig i at tiltak i bygningskroppen er mer robust og langlivet enn satsing på tekniske løsninger.

NRF stiller seg også undrende til direktoratets påstand om at noe redusert etterspørsel etter elektrisk kraft i Norge skulle kunne medføre fare for fremtidig produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Norge er i verdenstoppen i bruk av elektrisk kraft og nær 80 % av det totale energiforbruket i Norge er strøm. Det bør være et mål å få ned denne prosentandelen og bli fristilt fra produksjon og import av forurenset strøm og satse på økt eksport av miljøvennlig strøm og gjennom dette bidra til reduksjon av miljøforurensende produksjon i Europa. 

Det er neppe noe som tyder på at en reduksjon i det nasjonale forbruket av strøm vil redusere interessen for investeringer i produksjon og distribusjon av elektrisk kraft da markedet i Norge og Europa uansett er meget betydelig.

Les hele høringsuttalelse energiregler fra NRF

 


© 2020 Norske Rørgrossisters Forening  |  Betingelser for bruk |  Utviklet av vivendi as
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort