Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen - page XI

12
Kvalitet på strekkodesymbolene
Det er et krav at kvaliteten på strekkodesymbolene som benyttes i VVS og VA‐bransjen
(EAN/UPC, ITF og GS1‐128) minimum oppfyller en printkvalitet med ”Grade C” iflg.
Standard ISO/IEC15416. Det er en forutsetning at strekkodesymbolet er lesbart i alle
ledd i verdikjeden og i hele produktets levetid dvs. så lenge produktet er i salg.
Identifikasjon av transportenheter (kolli)
I VVS og VA‐bransjen identifiseres transportenheter (kolli) med SSCC‐koder (Serial
Shipping Container Code). SSCC er et globalt nummersystem som sikrer unik
identifikasjon av transportenheter. SSCC har en fastlengde på 18 siffer. SSCC‐koder
strekkodemerkes med GS1‐128.
Hver enkelt transportenhet skal ha en egen unik SSCC‐kode. SSCC‐koden benyttes av
transportørene i Norge for unik identifikasjon av gods. Se mer om transportmerking i
kap. 4.
3. Produktmerking av standard VVS og VA‐materiell
Merking av NRF‐nummer i klartekst og GTIN i klartekst og strekkode.
F‐pak skal nummereres med NRF‐nummer og GTIN. Dette gjelder for alle produkter.
Dette betyr at produktet skal tildeles NRF‐nummer og GTIN også i de tilfeller hvor det
ikke er praktisk mulig fysisk å merke produktet med dette nummeret.
I...,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,...2
Powered by FlippingBook