Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen - page II

3
Innledning
Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F‐pak
(forbrukerpakning), M‐pak (mellomforpakning), D‐pak (detaljistpakning) og T‐pak
(transportpakning/pall) i VVS og VA‐bransjen i Norge. Noen varegrupper har både M‐
pak og D‐pak, mens andre varegrupper har bare D‐pak. Noen varegrupper har heller
ikke alle forpakningsnivåene. Noen kan ha bare F‐pak og T‐pak, mens andre varer kan
ha f‐pak og T‐pak være samme enhet.
Hensikten med dokumentet er å legge grunnlaget for en effektiv vare‐ og
informasjonsflyt i verdikjeden for VVS og VA‐materiell. Dette forenkler både
produktidentifisering i informasjonsflyten, merkingen hos produsent/leverandør,
forsendelse ved transportør/speditør og varemottak hos grossist, butikk/lager,
håndverker og anleggsplass.
For at merkingskonseptet som er beskrevet i dette dokumentet skal kunne
gjennomføres i VVS og VA‐bransjen, forutsettes det at r
sling av alle
nødvendige grunndata mellom aktørene i verdikjeden
r Norske
Rørgrossisters Forenings (NRF) egen produktdatabase
som skal
anvendes for tilgjengeliggjøring av grunndata i bransje
n.
Dokumentet forutsetter at forpakningsnivåene F‐pak, M‐pak, D‐pak og T‐pak defineres
for alle produkter. F‐pak kjennetegnes ved at det er denne enheten som forbrukeren
kjøper i VVS og VA‐butikken, hos håndverker eller entreprenør. M‐pak vil i mange
tilfeller være minste salgbare enhet fra leverandør. D‐pak og T‐pak går under
betegnelsen ytteremballasje. Dette er logistikkenheter som benyttes ved forsendelse i
verdikjeden.
Det skal tilstrebes at F‐pak identifiseres med både NRF‐nummer og GTIN (Global Trade
Item Number), gjerne også produsent/leverandørs eget varenummer. NRF‐nummer
merkes i klartekst og GTIN merkes i klartekst og strekkode. Minste pakningsnivå F‐pak
identifiseres med bransjens NRF‐nummer. Dette nummer er anbefalt identifikasjon av
produktet i daglig handel mellom aktørene i verdikjeden. Ved kommunikasjon på
pakningsnivåer større enn F‐pak, skal GTIN‐nummer benyttes for identifikasjon.
De enkelte pakningsnivåer identifiseres med GTIN. Det forutsettes at produktenes
pakninger tildeles egne GTIN og strekkodemerkes etter fastsatte regler. Dokumentet gir
en nærmere beskrivelse av GTIN, hvordan det bygges opp og regler for endring av GTIN.
Dokumentet gir også en anbefaling for hvordan de ulike forpakningsnivåene skal
merkes. Når det gjelder merkingskonseptet, omfatter dette både produktinformasjon og
transportinformasjon.
I III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,...2
Powered by FlippingBook