Norske Rørgrossisters Forening ble stiftet i 1928 for å få orden på priser og rabatter i VVS bransjen. Det ble etablert en bransjeavtale som regulerte salgspriser og rabatter for bransjens varer. Avtalen ble registrert som bransjeavtale hos daværende Prisnemda og var dermed godkjent av prismyndighetene. Alle grossistene signerte og forpliktet seg til å følge denne bransjeavtalen. 
NRF hadde den gang 32 grossistmedlemmer. NRF utviklet seg etter hvert til å bli en industripolitisk maktfaktor og var en naturlig del av det industripolitiske Norge.

I 1980 overtok NRF en nummerstruktur fra grossisten G Christensen, som ble grunnlaget for dagens NRF Database. . De startet tidlig med data og hadde utarbeidet et nummersystem som de påbegynte allerede i 1965. NRF Databasen har siden den gang hatt en sentral rolle i handelen i VA/VVS bransjen. NRF Databasen ble trykket i katalogform som Felleskatalogen og ble utgitt årlig.

Etter hvert som data ble innført i bransjens handelsbedrifter gjennom 70 og 80 tallet, ble et godt organisert nummersystem helt nødvendig og arbeidet med å etablere unike leverandørspesifikke NRF nummer startet i 1993. Dette året ble også siste trykket utgave av Felleskatalogen utgitt.

I 1997 ble det besluttet å etablere en internettløsning for NRF Databasen og denne ble lansert i 2000. Siden den gang har utvikling av NRF Databasen vært NRFs viktigste virksomhet.

I 2014 ble NRF Databasen også gjort tilgjengelig på mobil gjennom en nyutviklet mobil applikasjon.

I 2016 lanserte vi 5. generasjons webløsning av databasen som hele bransjen har vært vant til frem til lanseringen av siste 6. generasjons NRF Database den 26 oktober 2016. Denne databaseløsningen er kanskje den viktigste satsingen NRF har hatt gjennom tidene, med en databaseløsning som er tilpasset fremtidens krav til informasjonslogistikk. I tillegg har vi videreutviklet vår gratis løsning  for rørleggere NRF Prosjekt. Hvor rørleggerbedrifter kan registrere og organisere sine jobber, automatisk tilføre forbrukte varer og avslutte jobben med en fullverdig FDV dokumentasjon.

NRF deltar aktivt i bransjesamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt er samarbeidet mellom verdikjedens foreninger, VA og VVS Produsentenes Forening VVP og Rørentreprenørene Norge, viktig. Helt sentralt i foreningssamarbeidet er å fremheve fordelene ved handel gjennom den organiserte verdikjeden som representerer og ivaretar trygghet, effektivitet, miljø og innovasjon i alle ledd.

Internasjonalt er samarbeidet på det nordiske planet, med grossistforeningene og varedatabasene i Danmark Sverige og Finland, vårt viktigste internasjonale engasjement. Gjennom dette arbeidet legges det grunnlag for videreutvikling og erfaringsutveksling innen både  databaseutvikling og foreningsarbeidet.
De viktigste satsingsområdene for tiden er nordisk utveksling av varedata mellom varedatabasene, 
felles nordisk godkjenningsregler for drikkevannsberørte produkter samt fokus på videreutvikling av ETIM for VVS.

NRF har ansvar for utvikling og implementering av ETIM innen VVS i Norge, VVS Info (RSK) i Sverige og LVI i Finland
Det nordiske samarbeidet om ETIM er grunnleggende viktig og sikrer at de nordiske landene kan påvirke ETIM strukturen og sikre at vi får en modell som ivaretar de nordiske behovene med hensyn til innhold og overføringsstandarden BMEcat.

ETIM (European Technical Information Model) er en internasjonal klassifikasjonsstruktur med tilknyttede sett av tekniske produktegenskaper. Dermed danner ETIM klassene de eneste fullverdige PDT’er innen tekniske egenskaper, som finnes på produkter innen elektro, VVS og bygg.
Egenskaper benyttes i dag for bekrivelse, søk og dokumentasjon av produkter. Behovet for gode egenskapssett vil øke i takt med digitaliseringen. For å få fullt utbytte av digitale prosesser er bransjen helt avhengig av omforente egenskapssett på produktene.
ETIM er pr i dag den eneste egenskapsmodellen med en internasjonal bransjestyrt kontroll som sikrer like egenskaper og felles forvaltning over hele Europa.
Dette sikrer datakvalitet og forutsigbarhet på innholdsbredde og dybde. NRF Databasen vil tilby et bredt spekter av nye muligheter når ETIM er implementert og bransjens leverandører begynner å levere ETIM Data.
Mange internasjonale leverandører har allerede startet arbeidet med å strukturere sine varedata etter ETIM modellen. Det er viktig at alle leverandører også tilpasser sine varedata til ETIM for å bidra til at digitaliseringen av bransjen utvikles effektivt og uten flaskehalser.
NRF har rollen som sektor-koordinator på Europeisk nivå.

NRFs medlemskap i FEST er et annet viktig internasjonalt engasjement. FEST er en føderasjon bestående av de nasjonale grossistforeningene innen VVS i Europa og representerer VVS bransjens interesser i hele Europa.

FESTs rolle er viktig for å spille VVS bransjens interesser inn i de politiske prosesser så tidlig som mulig. Vi har gjennom FEST har engasjert profesjonell lobbyist som følger alle prosesser innen EU som påvirker bransjen, og holder FEST orientert. FEST medlemsmøte velger de sakene som er viktige for oss. En konsekvens av det tette og gode forholdet mellom de nordiske landene er at vi har stor påvirkning på beslutningene og saksvalgene i FESTs arbeid.

FEST gjør også et viktig arbeid for øke annerkjennelsen av grossistenes store betydning som logistikkpartner og de betydelige effektiviserings og miljøgevinster grossistdistribusjon gir i en mangfoldig og geografisk utstrakt bransje.

FESTs medlemsland pr 2016 er Østerrike, Belgia, Frankrike, Sveits, Tsjekkia, Spania, Tyskland, Danmark, Finland, Stor-Britannia, Norge, Italia, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal og Sverige. Medlemslandene representerer 2000 grossistbedrifter med 5500 avdelinger og 150 000 ansatte og en samlet omsetning på over 500 milliarder NOK.

FEST samarbeider med Europakommisjonen, nasjonale og europeiske produsentforeninger samt nasjonale og europeiske installatør foreninger for å få best mulig gjennomslag for grossistenes interesser. Gjennom foreningens tyngde og sitt brede nettverk har FEST gode muligheter til å bidra sterkt til påvirkning av vår bransjes fremtidige arbeidsbetingelser. Derfor har NRF valgt medlemsskap i FEST.

 

Aktuelt